Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

مروری بر جنبه های مختلف هسته های فکری

مروری بر جنبه های مختلف هسته های فکری

مدیریت را می توان اجماع فرآیند های تغییر ،تصمیم گیری و افزایش دائمی بهره وری توصیف کرد که لازمه آن بهره مندی از نوعی شناخت و آگاهی است . بدیهی است در سازملن های بزرگ و یا کوچک که مدت تصدی مدیران کوتاه می باشد،وجود افراد متخصص و محققی که در قالب هسته های فکری و در اسرع وقت شناخت لازم را فراهم آورند،ضروری می باشد.
در این مقاله،با توجه به اهمیت هسته های فکری در ایجاد یا تکمیل شناخت و به تبع آن موفقیت و تحقق اهداف یک سازمان ،به بررسی این موضوع پرداخته ایم .
● مفهوم هسته فکری
به منظور روشن شدن موضوع در این قسمت ،برخی از تعاریف و مفاهیم مرتبط با هسته های فکری ارائه شده است:
Think Tank را در متون تخصصی با واژه هایی نظیر هسته فکری ،خزانه فکری و مخزن فکری تعبیر یا ترجمه کرده اند ولی در برخی از سازمان ها از عناوین دیگری نظیر کمیته تخصصی،شورای عالی ،کمیته مشاوره و مشاوره فکری ،استفاده شده که در این مقاله از تعبیر اول ،بهره گرفته شده است.یک هسته فکری شامل متخصصین و مشاورینی است که با بکارگیری فرآیند های سیستماتیک به نقد سازمان در جهت شناسای مسائل ،و مشکلات و ارائه راه حل های عملیاتی می پردازد.
هسته های فکری شامل افرادی مجرب،محقق،و تحلیل گری است که با طبقه بندی و تحلیل اطلاعات پیچیده ،به مستندسازی و هر چه شفاف تر کردن آن ،پرداخته و مهارتها و توانایی های مدیران و کارشناسان سازمان را توسعه می دهند.
هسته های فکری کار خود را با تجزیه و تحلیل سلسله مراتب یک سازمان شروع کرده و به بررسی رسالت،هدف ها،استراتژی ها،سیاست ها ،برنامه ها،رویه ها،فرآیند ها،ساختار،فرهنگ و سایر اجزای سازمان و محیط آن می پردازند و پس از آن به ایجاد مدل های مختلف برای هر یک از پرامتر های مربوط به سازمان و تحلیل وضعیت موجود و مطلوب و راه های رسیدن به وضعیت مطلوب اقدام می کنند.
هسته فکری شامل محققانی است که به شکلی منسجم و قانونمند،با انجام مطالعات خاص به بررسی سیستمهخا،روشها و رویه های یک سازمان در جهت افزایش بهره وری آن می پردازند.
هسته فکری تیمی است متشکل از افراد متخصص و محقق،که به دنبال افزایش شناخت جهت تصمیم گیری مناسب ،می باشد.
در هسته فکری ایده ها و راه حل هایی برای حل مسائل،بهبود،تغییر و ایجاد پیشنهاد می شود.
هسته فکری بر روی موضوعات مختلف مرتبط با هدفهای یک سازمان یا شرکت،تمرکز می نماید.
هسته فکری شامل متخصصینی در زمینه موضوعهای استراتژیک،بازاریابی،مالی و سرمایه گذاری است که مطالعات،پایگاه داده ها و راه کارها ی آن برای شرکت ها و سازمان های بزرگ مفید می باشد
● فواید هسته ها ی فکری
بکارگیری هسته های فکری دارای فواید مختلفی است که در ذیل برخی از زمینه های مرتبط تشریح شده اند:
▪ بهره وری :افزایش اثر بخشی و کارایی سازمانی-
▪ بهینه سازی : بهینه کردن عملکرد سازمان به وسیله ابزارهای عینی و قابل دفاع
▪ موفقیت :پرهیز از اشتباه،جبران کاستی ها و افزایش احتمال موفقیت
▪ مقایسه :مقایسه راه حلها با استفاده از ابزارها ی درست
▪ شرایط:شناسایی و تعریف شرایط درست
▪ اطلاعات:جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز
▪ تصمیم گیری :کمک به اتخاذ تصمیمات قابل توجیه
▪ توجیه :توجیه برنامه ها،پروژ ه ها و تصمیمات
▪ تدبیر:درک علل و ریشه مسائل و مشکلات برای ارائه راه حل
▪ پروژه ها: تجزیه و تحلیل و کاهش ریسک و هزینه های پروژه ها
● وظایف هسته های فکری
هسته ها ی فکری برای حل مسائل،مشکلات و بهبود وضعیت موجود،تاسیس می شوند که اهم وظایف عملیاتی آنها به شرح زیر است :
▪ برنامه ریزی: هدایت و پشتیبانی برنامه ریزی استراتژیک،تاکتیکی و عملیاتی در سطوح شرکتی ،بخشی و عملیاتی
▪ مشاوره و گره گشایی: تعریف مسائل،مشکلات،شرایط موجود و ارائه راه حل های اجرایی
▪ انتقال دانش :آموزش و پرورش و تربیت منابع انسانی و انتقال دانش به آنها در جهت افزایش اثربخشی و کارایی
● ویژگی اعضاء هسته های فکری
اعضاء هسته فکری باید دارای ویژگی های مختلفی باشند که مهمترین آنها تحت پارامتر های زیر تشریح شده است :
▪ تخصص:داشتند دانش و مهارت در حوزه های خاص
▪ دانش :شناخت و درک مبتنی بر تجربه یا مطالعه
▪ منابع:در اختیار داشتن فرصت کافی دقت: آینده نگری ،موشکافی ،تعمق،تامل و ژرف اندیشی
▪ درک و فهم: درک و فهم ماهیت موضوعات مختلف دبیر:داشتن تفکر تحلیلی و منطقی
▪ هوش :توانایی تحصیل و بکارگیری دانش در قالب هوش الگویی،تحلیلی ،درون فردی و بین فردی
▪ اطلاعات: آگاهی از تمامی داده ها و وقایع
▪ قدرت تصمیم سازی یا تصمیم گیری :قدرت تصمیم گیری یا تصمیم سازی مستدل و پایدار
▪ توانایی ارزیابی :بررسی و ارزیابی دقیق موضوعات بریا کشف حقایق
● ویژگی های افراد نا مناسب بریا هسته های فکری
افرادی که بر اثربخشی و کارایی هسته های فکری تاثیر نامطلوبی دارند،دارای ویژگیهای مختلفی م ی باشند که بود یا نبود پارامتر ها ی زیر،برخی از این ویژگیها را روشن می سازد:
▪ دانایی:انعطاف ناپذیری و داشتن نگرشی ثابت نسبت به مسائل مختلف و برخورد با مسائل بوسیله پیش فرض های ذهنی ثابت.
▪ منطق:برخورد غیر منطقی با مسائل و تحت تاثیر گروه اندیشی (همرنگ جماعت شدن )
▪ تفوق :احساس برتری و آسیب ناپذیری که نتیجه گروه اندیشی می تواند باشد
▪ اطلاعات: چشم پوشی از اطلاعاتی که برای آنها قابل فهم نیست و برداشت غلط از اطلاعات
▪ حقایق:تجزیه و تحلیل موضوعات بر اساس اطلاعات ناقص،نامناسب و قدیمی
▪ شرایط:ناتوانی در درک و تشخیص شرایط درست
▪ ارتباطات:ناتوانی در ایجاد،انتقال و درک مفاهیم و پیامها
▪ پیش پندارها:عقیده یا پندار نادرست که از معلومات قبلی شکل گرفته است.
▪ مفروضات: پذیرفتن موضوعی به عنوان حقیقت بدون اثبات قبلی
▪ عینیت: برداشت غیر واقعی ،ناقص،نادرست و محدود از وقایع
▪ استراتژی ها:به دنبال برنامه هایی که ریسک و هزینه ها را پوشش نمی دهند.
▪ آینده نگر ی:ضعف در آینده نگری ،پیش بینی اثرات و عواقب تصمیمات
▪ برنامه ریزی: هدف گذاری و برنامه ریزی ناقص یا نادرست
▪ تصمیمات: تصمیم گیری عینی و بر اساس معیارها ی قابل دفاع
● موضوعات مرتبط با هسته های فکری
هسته فکری ،گروهی است که می تواند به صورت یک تیم هدفمند، با مسوولیت پذیری فردی و جمعی در زمینه های مختلف شناختی ،سینرژی ایجاد نماید.
ترکیب تخصص های افراد این تیم ، نقش هر یک از افراد ،وجود هدف مشترک ،نحوه ارتباطات در داخل تیم با سایر قسمت های سازمان ،تعارضات درونی و بیرونی ،تاثیر تیم بر روی سازمان با وجه به هنجارهای داخل تیم و هنجارها ی درون سازمانی ، نحوه جلسات و مذاکرات اعضای تیم و پیگیری پیشنهادات آن و بسیاری از عوامل دیگر بر روی اثربخشی و کارایی آن تاثیر دارد.
● نکاتی پیرامون تشکیل هسته های فکری
عوامل مختلفی بر روی اثربخشی و کارایی هسته های فکری تاثیر م ی گذارد که برخی از آنها،شامل موارد زیر است :
▪ در انتخاب اعضای هسته های فکری ،بهتر است افراد جمع گرا و دارای مهارتهای انسان ی قوی را انتخاب کرد.
▪ انتخاب افراد با توجه به مهارتهای مورد نیاز انجام شود.
▪ معمولا بهترین تیم ها،از اندازه کوچکی برخوردارند.
▪ باید هدف های مشترک و هدف های خاص افراد و تیم،مشخص شود.
▪ باید مسوولیت های فردی و گروهی را مشخص کرد و مراقب پدیده های گروه اندیشی،گروه گریزی و تنبلی گروهی بود.
برای انگیزش اعضای تیم باید به پاداش های مادی و باطنی برای تقویت کار تیمی ،توجه کرد.
● نتیجه گیری
مدیریت را می توانیم فرآیند تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تعریف نماییم و لازمه این تغییر،داشتن شناخت از وضعیت موجود،وضعیت مطلوب و روش های تغییر است و هسته های فکری وظیفه ایجاد این شناخت را بر عهده دارند.
بدیهی است که رفتار اعضاء هسته های فکری و پدیده های مرتبط با تیم ،گروه و رفتار گروهی ،نظیر گروه اندیشی و گروه گریزی بر روی دستاوردهای هسته های فکری ،تاثیر مثبت یا منفی داشته و باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

  • منبع: vista.ir
  • تاریخ: پنجشنبه 14 اسفند 1393 - 17:16
  • نویسنده:
  • صفحه: BIZKIDS
  • بازدید: 702

ارسال نظر

سبد خرید شما

سبد خالی است

اطلاع رسانی

برای دریافت نمایندگی با شماره 02188633815 تماس حاصل فرمایید

اشتراک خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آمار

  • بازدید امروز: 503
  • بازدید دیروز: 851
  • بازدید کل: 6720651